Active Kids, Allied Schools

"Niños Activos, Escuelas Aliadas"  - “Carruurta Firfircoon, Dugsiyada Isbahaysiga” - “ንቁ ተማሪዎች ፤ የተባበሩ ትምህርት ቤቶች (አክቲቭ ኪድስ አላይድ ስኩልስ)” - “Trẻ năng động, Trường liên kết” - “活跃的孩子们,让学校们手拉手,心连心” 

2021 Participating Schools:

Beacon Hill International Elementary, Dearborn Park International Elementary, Dunlap Elementary, Emerson Elementary, Graham Hill Elementary, Kimball Elementary, Martin Luther King, Jr. Elementary, Maple Elementary, Rainier View Elementary, Rising Star Elementary, South Shore PK-8, Wing Luke Elementary 

Website

Facebook Page


Who are we?

A group of 12 Southeast Seattle Public School PTA and PTOs who have joined together to create an equitable and collaborative funding model while encouraging our kids to be actively engaged by getting out and moving together.

How does it work?

MOVE: In mid-May, students will be given a Bingo Board and encouraged to complete as many squares as they can. At the end of May, students will return their BINGO cards to the school for a prize.

GIVE: Pledge a student/neighbor/friend to complete each square, a BINGO (5 in a row), or at a flat rate. Money will be pooled and distributed equally to all participating schools. 

SOMALI:  

Yaynu nahay? Waxaan nahay koox ka kooban laba iyo toban iskuul PTA iyo PTO's Southeast Seattle ee PTA iyo PTO's kuwaas oo si wadajir ah ugu midoobay abuurista qaab lacag-ururin sinaan iyo iskaashi leh iyadoo lagu dhiirigalinayo caruurteena inay si firfircoon uga qaybqaataan iskuulkooda iyo bulshada iskuulka weyn ee koonfur-bari iyagoo ka baxaya isla markaana isla soconay.

Sidee u shaqaysaa?

Kala GUUR: Badhtamaha Maajo, ardayda waxay heli doonaan Bingo Board waxaana lagu dhiirigelinayaa inay dhammaystiraan fagaarayaasha badan ee ay kari karaan. Fagaarayaasha waxaa ku jiri doona waxqabadyo kaligood la sameyn karo, qoys ahaan ama bulsho ahaan. Dhamaadka bisha May, ardaydu waxay ku soo celin doonaan kaararkooda BINGO dugsiga abaalmarin ahaan.

Sii: Weydiiso deriskaaga, asxaabtaada iyo xubnaha qoyska inay ku kafaala qaadaan warqadda ballanqaadka. Weydii haddii ay kugu taageeri karaan tabarucaad qiimahoodu go'an yahay ama ay sameyn karaan ballan-qaad ah inay ku dhammaystiraan tiro laba jibbaaran, BINGO (5 oo isku xigta), ama guddiga buuxa! Deeqaha waxaa la soo ururin doonaa dhammaadka May, oo la isu geeyo oo si siman loogu qaybiyo dhammaan dugsiyada ka qayb qaadanaya.   


CHINESE: 

我们是谁: 我们是一个由12个西雅图东南部公立学校的家校会和家庭教师会组成的团体。我们联合在一起,希望创建公平和协作的筹款模式,同时鼓励我们的孩子们走出去,一起积极参与他们学校以及更大的东南部学校社区的活动。

筹款马拉松如何运作?

行动:在5月中旬,学生们将收到一个宾果游戏板,并被鼓励尽可能多地完成方格。广场将包含活动,可以单独完成,作为一个家庭或社区。在五月底,学生们将把他们的宾果卡送回学校领取奖品。

募捐:询问你的邻居、朋友和家人在承诺单上为你提供资助。询问他们是否可以给你捐献一定数额的钱,或者在承诺单上选择一个框里的数字并且捐赠金额相等的钱。亦或是邀请他们完成完成宾果(捐献与一行或一列方格内的数字金额相等的钱),或捐献与完整的承诺单上数字相符的金额! 捐款将于五月底统一集合,并平均分配给所有参与学校


AMHARIC:   

ማን ነን? 

ልጆቻችን በትምህርት ቤታቸው እና በከፍተኛ የደቡብ ምስራቅ ትምህርት ቤት ማህበረሰብ ውስጥ በመነሳት እና በመነሳት በንቃት እንዲሳተፉ በማበረታታት ፍትሃዊ እና የትብብር የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሞዴል ለመፍጠር አንድ ላይ የተባበርን የአስራ ሁለት የደቡብ ምስራቅ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤት የመምህራን እና ቤተሰብ ማህበር እና የቤተሰብና መምህራን ድርጅት ቡድን ነን፡፡

እንዴት ነው የሚሰራው?

አንቀሳቅስ-በግንቦት ወር አጋማሽ ላይ ተማሪዎች የቢንጎ ቦርድ ይቀበላሉ እና የቻሉትን ያህል አደባባዮችን እንዲያጠናቅቁ ይበረታታሉ። አደባባዮች ብቻቸውን ፣ እንደቤተሰብ ወይም እንደ ማህበረሰብ የሚከናወኑ ተግባራትን ይይዛሉ፡፡ ተማሪዎች በግንቦት መጨረሻ ላይ የቢንጎ ካርዶቻቸውን ለሽልማት ወደ ትምህርት ቤቱ ይመልሳሉ፡፡

ይስጡ(ይለግሱ):-ጎረቤቶችዎን ፣ ጓደኞችዎን እና የቤተሰብ አባላትዎ ላይ ስፖንሰር እንዲያደርጉዎት ቃል እንዲገቡ ይጠይቁ፡፡ በተመጣጣኝ ዋጋ ልገሳ ሊደግፉዎት ወይም በርካታ ካሬዎችን ፣ ቢንጎ (በተከታታይ 5) ወይም ሙሉ ቦርዱን ለማጠናቀቅ ቃል መግባታቸውን ይጠይቁ! መዋጮ በግንቦት መጨረሻ ይሰበሰባል ፣ ተሰብስቦ ለሁሉም ተሳታፊ ትምህርት ቤቶች በእኩል ይሰራጫል፡፡


VIETNAMESE: 

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm bao gồm PTA và PTO của 12 trường vùng Đông Nam Seattle, chúng tôi cùng nhau tạo ra một hệ thống gây quỹ bình đẳng và khuyến khích trẻ của chúng ta tập trung vào việc học trong trường và tham gia cộng đồng của các trường đông nam Seattle bằng cách tham gia các hoạt động ngoài trời. 

Những hoạt động gì?

Hoạt động: Vào giữa tháng 5, học sinh sẽ nhận giấy Bingo Board và được khuyến khích hoàn tất càng nhiều ô càng tốt. Mỗi ô sẽ là một hoạt động có thể làm một mình hoặc làm với gia đình hoặc làm với cộng đồng. Vào cuối tháng 5, học sinh đem nộp lại giấy Bingo cho trường để nhận giải thưởng. 

Đưa cho: Khuyến khích hàng xóm, bạn bè và thành viên gia đình bảo trợ bạn ở bản Pledge. Hỏi họ có thể hổ trợ bạn với quyên góp tiền hoặc hoàn tất một số ô ở giấy Bingo với bạn. Tiền quyên góp sẽ được thu vào cuối tháng 5 và sẽ được chia đều cho tất cả các trường. 

SPANISH: 

¿Quiénes somos? Somos un grupo de doce PTA y PTO de escuelas públicas del sureste de Seattle que se han unido para crear un modelo de recaudación de fondos equitativo y colaborativo mientras alentamos a nuestros niños a participar activamente en su escuela y en la comunidad escolar del sureste saliendo y moviéndose juntos.

¿Como funciona? 

MOVERSE: A mediados de mayo, los estudiantes recibirán un tablero de bingo y se les animará a completar todos los cuadrados como puedan. Las tablas tendrán actividades que se pueden realizar por sí solos, en familia o en comunidad.  A fines de mayo, los estudiantes devolverán sus tarjetas BINGO a la escuela para recibir un premio.

DAR: Pida a sus vecinos, amigos y familiares que lo patrocinen en la hoja de compromiso. Pregunte si pueden apoyarlo con una donación, tarifa o hacer una promesa para completar una cantidad de cuadrados, un BINGO (5 en una fila) o la tarjeta Bingo completa. Las donaciones se recolectarán a fines de mayo, se agruparán y distribuirán por igual a todas las escuelas participantes. 

Make A Donation

Inaugural Southeast Seattle Schools Move-A-Thon

by Alliance for Education


Active Kids, Allied Schools

"Niños Activos, Escuelas Aliadas"  - “Carruurta Firfircoon, Dugsiyada Isbahaysiga” - “ንቁ ተማሪዎች ፤ የተባበሩ ትምህርት ቤቶች (አክቲቭ ኪድስ አላይድ ስኩልስ)” - “Trẻ năng động, Trường liên kết” - “活跃的孩子们,让学校们手拉手,心连心” 

2021 Participating Schools:

Beacon Hill International Elementary, Dearborn Park International Elementary, Dunlap Elementary, Emerson Elementary, Graham Hill Elementary, Kimball Elementary, Martin Luther King, Jr. Elementary, Maple Elementary, Rainier View Elementary, Rising Star Elementary, South Shore PK-8, Wing Luke Elementary 

Website

Facebook Page


Who are we?

A group of 12 Southeast Seattle Public School PTA and PTOs who have joined together to create an equitable and collaborative funding model while encouraging our kids to be actively engaged by getting out and moving together.

How does it work?

MOVE: In mid-May, students will be given a Bingo Board and encouraged to complete as many squares as they can. At the end of May, students will return their BINGO cards to the school for a prize.

GIVE: Pledge a student/neighbor/friend to complete each square, a BINGO (5 in a row), or at a flat rate. Money will be pooled and distributed equally to all participating schools. 

SOMALI:  

Yaynu nahay? Waxaan nahay koox ka kooban laba iyo toban iskuul PTA iyo PTO's Southeast Seattle ee PTA iyo PTO's kuwaas oo si wadajir ah ugu midoobay abuurista qaab lacag-ururin sinaan iyo iskaashi leh iyadoo lagu dhiirigalinayo caruurteena inay si firfircoon uga qaybqaataan iskuulkooda iyo bulshada iskuulka weyn ee koonfur-bari iyagoo ka baxaya isla markaana isla soconay.

Sidee u shaqaysaa?

Kala GUUR: Badhtamaha Maajo, ardayda waxay heli doonaan Bingo Board waxaana lagu dhiirigelinayaa inay dhammaystiraan fagaarayaasha badan ee ay kari karaan. Fagaarayaasha waxaa ku jiri doona waxqabadyo kaligood la sameyn karo, qoys ahaan ama bulsho ahaan. Dhamaadka bisha May, ardaydu waxay ku soo celin doonaan kaararkooda BINGO dugsiga abaalmarin ahaan.

Sii: Weydiiso deriskaaga, asxaabtaada iyo xubnaha qoyska inay ku kafaala qaadaan warqadda ballanqaadka. Weydii haddii ay kugu taageeri karaan tabarucaad qiimahoodu go'an yahay ama ay sameyn karaan ballan-qaad ah inay ku dhammaystiraan tiro laba jibbaaran, BINGO (5 oo isku xigta), ama guddiga buuxa! Deeqaha waxaa la soo ururin doonaa dhammaadka May, oo la isu geeyo oo si siman loogu qaybiyo dhammaan dugsiyada ka qayb qaadanaya.   


CHINESE: 

我们是谁: 我们是一个由12个西雅图东南部公立学校的家校会和家庭教师会组成的团体。我们联合在一起,希望创建公平和协作的筹款模式,同时鼓励我们的孩子们走出去,一起积极参与他们学校以及更大的东南部学校社区的活动。

筹款马拉松如何运作?

行动:在5月中旬,学生们将收到一个宾果游戏板,并被鼓励尽可能多地完成方格。广场将包含活动,可以单独完成,作为一个家庭或社区。在五月底,学生们将把他们的宾果卡送回学校领取奖品。

募捐:询问你的邻居、朋友和家人在承诺单上为你提供资助。询问他们是否可以给你捐献一定数额的钱,或者在承诺单上选择一个框里的数字并且捐赠金额相等的钱。亦或是邀请他们完成完成宾果(捐献与一行或一列方格内的数字金额相等的钱),或捐献与完整的承诺单上数字相符的金额! 捐款将于五月底统一集合,并平均分配给所有参与学校


AMHARIC:   

ማን ነን? 

ልጆቻችን በትምህርት ቤታቸው እና በከፍተኛ የደቡብ ምስራቅ ትምህርት ቤት ማህበረሰብ ውስጥ በመነሳት እና በመነሳት በንቃት እንዲሳተፉ በማበረታታት ፍትሃዊ እና የትብብር የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሞዴል ለመፍጠር አንድ ላይ የተባበርን የአስራ ሁለት የደቡብ ምስራቅ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤት የመምህራን እና ቤተሰብ ማህበር እና የቤተሰብና መምህራን ድርጅት ቡድን ነን፡፡

እንዴት ነው የሚሰራው?

አንቀሳቅስ-በግንቦት ወር አጋማሽ ላይ ተማሪዎች የቢንጎ ቦርድ ይቀበላሉ እና የቻሉትን ያህል አደባባዮችን እንዲያጠናቅቁ ይበረታታሉ። አደባባዮች ብቻቸውን ፣ እንደቤተሰብ ወይም እንደ ማህበረሰብ የሚከናወኑ ተግባራትን ይይዛሉ፡፡ ተማሪዎች በግንቦት መጨረሻ ላይ የቢንጎ ካርዶቻቸውን ለሽልማት ወደ ትምህርት ቤቱ ይመልሳሉ፡፡

ይስጡ(ይለግሱ):-ጎረቤቶችዎን ፣ ጓደኞችዎን እና የቤተሰብ አባላትዎ ላይ ስፖንሰር እንዲያደርጉዎት ቃል እንዲገቡ ይጠይቁ፡፡ በተመጣጣኝ ዋጋ ልገሳ ሊደግፉዎት ወይም በርካታ ካሬዎችን ፣ ቢንጎ (በተከታታይ 5) ወይም ሙሉ ቦርዱን ለማጠናቀቅ ቃል መግባታቸውን ይጠይቁ! መዋጮ በግንቦት መጨረሻ ይሰበሰባል ፣ ተሰብስቦ ለሁሉም ተሳታፊ ትምህርት ቤቶች በእኩል ይሰራጫል፡፡


VIETNAMESE: 

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm bao gồm PTA và PTO của 12 trường vùng Đông Nam Seattle, chúng tôi cùng nhau tạo ra một hệ thống gây quỹ bình đẳng và khuyến khích trẻ của chúng ta tập trung vào việc học trong trường và tham gia cộng đồng của các trường đông nam Seattle bằng cách tham gia các hoạt động ngoài trời. 

Những hoạt động gì?

Hoạt động: Vào giữa tháng 5, học sinh sẽ nhận giấy Bingo Board và được khuyến khích hoàn tất càng nhiều ô càng tốt. Mỗi ô sẽ là một hoạt động có thể làm một mình hoặc làm với gia đình hoặc làm với cộng đồng. Vào cuối tháng 5, học sinh đem nộp lại giấy Bingo cho trường để nhận giải thưởng. 

Đưa cho: Khuyến khích hàng xóm, bạn bè và thành viên gia đình bảo trợ bạn ở bản Pledge. Hỏi họ có thể hổ trợ bạn với quyên góp tiền hoặc hoàn tất một số ô ở giấy Bingo với bạn. Tiền quyên góp sẽ được thu vào cuối tháng 5 và sẽ được chia đều cho tất cả các trường. 

SPANISH: 

¿Quiénes somos? Somos un grupo de doce PTA y PTO de escuelas públicas del sureste de Seattle que se han unido para crear un modelo de recaudación de fondos equitativo y colaborativo mientras alentamos a nuestros niños a participar activamente en su escuela y en la comunidad escolar del sureste saliendo y moviéndose juntos.

¿Como funciona? 

MOVERSE: A mediados de mayo, los estudiantes recibirán un tablero de bingo y se les animará a completar todos los cuadrados como puedan. Las tablas tendrán actividades que se pueden realizar por sí solos, en familia o en comunidad.  A fines de mayo, los estudiantes devolverán sus tarjetas BINGO a la escuela para recibir un premio.

DAR: Pida a sus vecinos, amigos y familiares que lo patrocinen en la hoja de compromiso. Pregunte si pueden apoyarlo con una donación, tarifa o hacer una promesa para completar una cantidad de cuadrados, un BINGO (5 en una fila) o la tarjeta Bingo completa. Las donaciones se recolectarán a fines de mayo, se agruparán y distribuirán por igual a todas las escuelas participantes.